Phụ lục 1: Thực hành tốt của WHO đối với phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng dược phẩm

Tải về

Phụ lục 2: Thực hành tốt sản xuất dược phẩm của WHO

Tải về

Phụ lục 2: Thực hành tốt sản xuất các sản phẩm sinh học của WHO

Tải về

Phụ lục 2: Các nguyên tắc chính của WHO về thực hành sản xuất tốt đối với dược phẩm

Tải về

Phụ lục 2: Hướng dẫn của WHO về quản lý rủi ro chất lượng

Tải về

Phụ lục 2: Thực hành sản xuất tốt của WHO: nước dùng cho dược phẩm

Tải về

Phụ lục 3: Thực hành tốt sản xuất của WHO đối với các sản phẩm dược phẩm có chứa các chất độc hại

Tải về

Phụ lục 3: Hướng dẫn về Thực hành Sản xuất Tốt đối với các sản phẩm thuốc phóng xạ

Tải về

Phụ lục 3: Hướng dẫn GMP về xác nhận

Tải về

Phụ lục 4: Hướng dẫn của WHO về thực hành sản xuất tốt cho các cơ sở máu

Tải về

Phụ lục 4: Thực hành sản xuất tốt của WHO đối với dược phẩm vô trùng

Tải về

Phụ lục 5: Hướng dẫn bổ sung GMP đối với sản xuất tá dược dược phẩm

Tải về

Phụ lục 7: Áp dụng phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) cho dược phẩm

Tải về

Phụ lục 7: Hướng dẫn bổ sung GMP đối với sản xuất dược phẩm nghiên cứu để thử nghiệm lâm sàng trên người

Tải về

Phụ lục 7: Hướng dẫn của WHO về chuyển giao công nghệ trong sản xuất dược phẩm

Tải về

Phụ lục 8: Hướng dẫn về hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí cho các sản phẩm dược phẩm không tiệt trùng

Tải về